nadulia

20 tekstów – auto­rem jest na­dulia.

- Tak w ogóle to ku­piłam so­bie śliczne szpil­ki, no su­per są, nie po­wiem, że nie. -Zna­lazłam wreszcie wielką miłość. On jest wy­sokim , niebies­kookim blon­dy­nem, cia­cho że ma­sak­ra. No mówię Ci ! A cze­mu Ty na­dal nie masz chłopaka?
-Bo Ty jes­teś ta ład­na , a ja ta z charakterem... 

myśl • 19 czerwca 2012, 18:57

dzieci nie rodzą się złe. To rodzi­ce po­wodują, że stają się potworami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2011, 22:33

-Wiesz , smut­no mi
-Dlaczego?
-Chciałam dos­tać pre­zent na Mi­kołaja. Nie na­pisałam go w liście, nie po­wie­działam o nim rodzi­com. To jest ta­kie coś, że od ra­zu jest ci ciep­lej jak to masz, ale nie możesz te­go dot­knąć. Bo ten pre­zent no­siłabym o tu, w serduszku.
- co to ta­kiego ?
- Ty... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2011, 18:44

Dob­rze jest się bać. To oz­nacza, że ciągle masz coś do stracenia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 lipca 2011, 22:03

rozmowa

roz­mo­wa mo­ja i mo­jej przy­jaciółki w aucie:
ona - lu­bisz mnie ??
ja - tak
o - a faj­nie ci było ze mną na wa­kac­jach ? 
j- tak
o - po­jedziemy jeszcze ?
j - tak
o - a wo­lisz jeszcze raz do Pa­ryża ,czy do Ber­li­na ?
j -tak
o- dzięki wiesz...? 

opowiadanie • 5 lipca 2011, 22:17

Cze­mu zaw­sze tak jest, że nie umiemy do­cenić te­go co ma­my, tyl­ko zaw­sze chce­my co in­ne­go ??!! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 czerwca 2011, 16:36

Ra­da mo­jej bab­ci na dobrą średnią:
" Za­kole­guj się z dziec­kiem nau­czy­ciela. Ale nau­czy­ciela, który uczy przed­miotu z którym masz prob­lem".
Tak zro­biłam. Wiecie jaką mam śred­nią ? 5.7

Życie jest nies­pra­wied­li­we. Jest faj­ne i wy­god­ne, gdy ma się zna­jomości, nie tyl­ko w szkole... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 czerwca 2011, 14:55

ste­reoty­py - to one przeszkadzają nam w za­wiera­niu no­wych znajomości... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 czerwca 2011, 21:46

Zgu­biłam ser­ce. Ty je od­na­lazłeś, lecz za­miast zacho­wać je, lub mi od­dać, ty po­ciąłeś je na kawałki... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 czerwca 2011, 14:32

Naj­większy ból, ja­ki za­dałeś mi w życiu to ból spo­wodo­wany tęsknotą. Tęsknotą za wspólny­mi chwi­lami, za Twoim uśmie­chem, Twoim spojrzeniem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 czerwca 2011, 19:50

nadulia

nadulia

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność